Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Orzeczenie rozwodu nie oznacza automatycznego powrotu do wcześniejszego nazwiska. W tym celu należy dopełnić określonych formalności. Aby powrócić do nazwiska, którym posługiwaliśmy się przed zawarciem małżeństwa należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Co ważne, należy tego dokonać przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku dotyczącego rozwiązania małżeństwa. A następnie trzeba złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie o zamiarze powrotu do poprzedniego nazwiska. Należy zwrócić uwagę, iż jest to jedyny sposób, który umożliwi nam powrót do poprzedniego nazwiska, gdyż Sąd nie może tego rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym. 

Oświadczenie o zamiarze powrotu do poprzedniego nazwiska można złożyć...

  1. Pozytywne przesłanki rozwodu

 

Zgodnie z polskimi przepisami rozwód można orzec jedynie wtedy, gdy stwierdza się istnienie
tzw. przesłanek pozytywnych, a więc okoliczności wymaganych dla orzeczenia rozwodu
przy jednoczesnym braku istnienia tzw. przesłanek negatywnych. 

 

Przesłanką pozytywną jest zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. Rozkład pożycia
jest z reguły zjawiskiem narastającym, uwarunkowanym zaistnieniem pewnych faktów bądź zachowań, które w konsekwencji prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego. Sytuacja w której jeden
z małżonków dopuścił się zdrady małżeńskiej, nadużywa alkoholu bądź stosuje przemoc domową
nie stanowi wystarczającej przesłanki do orzeczenia rozwodu, bowiem Sąd nadal ma...

  1. W polskim prawie istnieją różnice pomiędzy rozwodem, a separacją. Najważniejsza z nich polega na tym, iż w przypadku rozwodu Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa, przy czym separacja powoduje wyłącznie jego „zawieszenie”. 


    1. Kiedy rozwód, a kiedy separacja

    Na samym początku należy zwrócić uwagę, iż przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Natomiast w przypadku separacji wystarczające jest wykazanie, iż rozkład pożycia małżonków jest zupełny. Tym samym sądowe uzyskanie separacji jest znacznie prostsze,
    niż uzyskanie rozwodu. Przede wszystkim w tym przypadku do separacji nie jest potrzeby tak długi okres ustania np. więzi fizycznej, jak to ma miejsce przy rozwodzie. Z praktyki orzekania...

Aby znacznie przyspieszyć wniesienie pozwu do sądu, warto zastanowić się jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o rozwód. Na wstępie warto zaznaczyć, iż trudno wymienić wszystkie dokumenty, które są konieczne do sporządzenia i odpowiedniego udokumentowania pozwu o rozwód. Powyższe wynika z indywidualnego charakteru każdej sprawy. Jednak postaramy się wskazać najważniejsze i najczęściej wymagane dokumenty.

 

W każdej sprawie o rozwód niezbędny jest odpis aktu małżeństwa – wystarczy, gdy będzie to odpis skrócony. Następnymi dokumentami będą odpisy aktów urodzenia dzieci. Kolejne dokumenty są uzależnione od indywidualnego przypadku, bowiem jeżeli chcemy zasądzenia alimentów na rzecz dzieci należy zgromadzić zaświadczenia ze szkoły...

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.