Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Orzeczenie rozwodu nie oznacza automatycznego powrotu do wcześniejszego nazwiska. W tym celu należy dopełnić określonych formalności. Aby powrócić do nazwiska, którym posługiwaliśmy się przed zawarciem małżeństwa należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Co ważne, należy tego dokonać przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku dotyczącego rozwiązania małżeństwa. A następnie trzeba złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie o zamiarze powrotu do poprzedniego nazwiska. Należy zwrócić uwagę, iż jest to jedyny sposób, który umożliwi nam powrót do poprzedniego nazwiska, gdyż Sąd nie może tego rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym. 

Oświadczenie o zamiarze powrotu do poprzedniego nazwiska można złożyć przed dowolnym Urzędem Stanu Cywilnego w RP, a także przed polskim konsulem - bez względu na miejsce zamieszkania małżonka bądź miejsce zawarcia małżeństwa. Przy czym, najistotniejsze jest dochowanie przewidzianego w przepisie trzymiesięcznego terminu, bowiem jego przekroczenie uniemożliwia powrót do nazwiska we wskazanym trybie.

W tym miejscu warto jako ciekawostkę wskazać, iż przepis dotyczy powrotu do nazwiska noszonego bezpośredniego przed zawarciem małżeństwa, a nie do nazwiska rodowego. Co w praktyce oznacza, że jeżeli kobieta drugi raz zawarła związek małżeński, a przed zawarciem drugiego małżeństwa posługiwała się nazwiskiem z pierwszego małżeństwa, to wówczas powróci do nazwiska z pierwszego małżeństwa, a nie do nazwiska panieńskiego. 

PRZYKŁAD:

NAZWISKO PANIEŃSKIE

NAZWISKO PO ZAWARCIU
I (PIERWSZEGO) MAŁŻEŃSTWA

NAZWISKO PO ZAWARCIU
II (DRUGIEGO) MAŁŻEŃSTWA

NAZWISKO
PO ROZWODZIE

WIŚNIEWSKA

NOWAK

KOWALSKA

NOWAK

 

Co więcej, były mąż nie ma możliwości, aby „odebrać” swojej byłej żonie prawo do nazwiska nabytego na skutek zawarcia małżeństwa.

Dokumenty, które będą potrzebne w USC:

  1. Pisemne oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
  2. Dokumenty do wglądu:
  • Sentencja wyroku rozwodowego bądź odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • Dokument stwierdzający tożsamość.
  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

You have no rights to post comments

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.