Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Aby znacznie przyspieszyć wniesienie pozwu do sądu, warto zastanowić się jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o rozwód. Na wstępie warto zaznaczyć, iż trudno wymienić wszystkie dokumenty, które są konieczne do sporządzenia i odpowiedniego udokumentowania pozwu o rozwód. Powyższe wynika z indywidualnego charakteru każdej sprawy. Jednak postaramy się wskazać najważniejsze i najczęściej wymagane dokumenty.

 

W każdej sprawie o rozwód niezbędny jest odpis aktu małżeństwa – wystarczy, gdy będzie to odpis skrócony. Następnymi dokumentami będą odpisy aktów urodzenia dzieci. Kolejne dokumenty są uzależnione od indywidualnego przypadku, bowiem jeżeli chcemy zasądzenia alimentów na rzecz dzieci należy zgromadzić zaświadczenia ze szkoły, które potwierdzają fakt uczęszczania do danej placówki, wszelkie rachunki (w tym paragony, faktury, bilety), które są potrzebne do tego, aby wykazać koszty utrzymania dziecka, koszty utrzymania rodziców i ich dochody. W tym przypadku ważne są zaświadczenia o zarobkach lub zeznania podatkowe z ostatniego roku, gdyż na tej podstawie określa się zdolności zarobkowe małżonków, a następnie wysokość alimentów. W przypadku spłacania kredytu, pożyczki bądź innego zobowiązania pieniężnego warto przygotować także dokumenty potwierdzające zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego, a w tym także ilość i wysokość spłacanych rat. Jeżeli małżonkowie mają ustanowioną rozdzielność majątkową, to należy przedłożyć akt notarialny, którym zniesiono wspólność majątkową małżeńską.

 

W przypadku sporu dotyczącego władzy rodzicielskiej bądź miejsca zamieszkania dziecka można udać się do psychologa po odpowiednią opinię celem przedstawienia informacji o dziecku (jego zachowania i relacji z rodzicami), przy czym nie jest to konieczne, gdyż sąd i tak będzie powoływał z reguły dowód z opinii biegłych.

 

W sytuacji w której chcemy wykazać winę bądź współwinę małżonka za rozpad małżeństwa zasadne jest, aby zgromadzić dowody, które ten fakt potwierdzą. A zatem należy zgromadzić dokumenty, wydruki, zdjęcia czy nagrania. Z kolei jeżeli chcemy udowodnić, iż małżonek stosował wobec nas przemoc bądź nadużywa alkoholu należy zgromadzić wszelką dokumentację, która pomoże nam
te okoliczności udowodnić, a więc dokumentację z pomocy społecznej, obdukcji, pisma z Policji, prokuratury czy sądów. 

 

Mając na uwadze powyższe, ważne jest, aby osoba, która zamierza wnieść pozew o rozwód sporządziła krótki opis małżeństwa, który pozwoli prawnikowi zrozumieć sytuację między małżonkami. Wówczas można ustalić najbardziej korzystną taktykę procesową, uniknąć nieporozumień i wszelkich błędów
w formułowaniu stanu faktycznego w pismach procesowych. Warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:

  • kiedy małżonkowie się poznali?
  • ile małżonkowie byli ze sobą przed ślubem?
  • co ich skłoniło do zawarcia małżeństwa?
  • gdzie zamieszkiwali po sformalizowaniu związku i czym się zajmowali?
  • jak układało się pożycie małżeńskie i co się stało, że zapadła decyzja o rozwodzie?
  • czy istnieje możliwość powrotu i kontynuowania małżeństwa?
  • jakie są koszty utrzymania dzieci lub małżonka zamierzającego domagać się alimentów na swoją rzecz?
  • jak wygląda sytuacja majątkowa drugiej strony?

 

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w minimum jednym egzemplarzu. Jeżeli nie chcemy korzystać z pomocy prawnika należy we własnym zakresie sporządzić kopię powyższych materiałów
i następnie dwa komplety dokumentów, tj. pozew o rozwód wraz z załącznikami składa się w Sądzie (jeden egzemplarz zostanie przesłany drugiemu małżonkowi). Warto też pomyśleć o pozostawieniu jednej kopii dokumentów na własny użytek.

 

Ponadto do pozwu o rozwód dołącza się dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Opłatę można przelać na rachunek bankowy właściwego Sądu bądź uregulować w kasie Sądu.

 

You have no rights to post comments

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.