Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

Na wstępie należy wyjaśnić, czy w ogóle jest władza rodzicielska? Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów, należy pod tym pojęciem rozumieć sferę praw i obowiązków, jakie rodzice posiadają względem swoich dzieci. Najogólniej rzecz ujmując zobowiązani są troszczyć się o duchowy i fizyczny rozwój dziecka, przygotować je do pracy (zapewnić warunki kształcenia zawodowego), by w maksymalnym stopniu wykorzystać uzdolnienia dziecka. Władza rodzicielska powstaje z momentem narodzin dziecka i z reguły przysługuje obojgu rodzicom, aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. W ramach władzy rodzicielskiej mieści się m.in.: sprawowanie opieki, zarządzanie majątkiem, działanie imieniem dziecka, wybór kierunku kształcenia, światopoglądu. Z mocy prawa każde z rodziców jest przedstawicielem ustawowym dziecka, zaś w istotnych sprawach powinni decydować wspólnie np. wybór szkoły, wyjazd za granicę – jeżeli w tej sferze nie będą się w stanie porozumieć, wówczas potrzebne staje się rozstrzygnięcie sądku opiekuńczego.

 

Natomiast samo orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, to jeden z podstawowych punktów wyroku rozwodowego, oczywiście jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Władzy rodzicielskiej nie należy mylić z miejscem zamieszkania dziecka, czyli z określeniem, przy którym z rodziców dziecko ma zamieszkiwać. Warto podkreślić, że sąd ma możliwość pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jak też możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy ograniczeniu władzy drugiego, do określonych obowiązków i uprawnień.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce w dwóch przypadkach:

- jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, bez względu czy z uwagi na rozwód, czy też z innych powodów,

- kiedy istnieje zagrożenie dla dobra dziecka.

 

Stan zagrożenia dobra dziecka ma miejsce, jeżeli dochodzi do zaniedbań z sferze zaspakajania jego potrzeb np. zaniechania przy realizacji obowiązku szkolnego, brak dbałości o zdrowie dziecka, brak zapewnienia właściwej opieki, pojawianie się sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka, za które odpowiadają rodzice. Takie sytuacje najczęściej mają miejsce w rodzinach patologicznych, gdzie występuje spożywanie alkoholu, środków odurzających, występuje przemoc fizyczna i psychiczna.

Przy ograniczeniu władzy z uwagi na rozłąkę rodziców, sąd może określić, że rodzic ograniczony ma prawo np. do:

- wyrażania zgody na wyjazd zagraniczny dziecka, 

- współdecydowania o wyborze szkoły,

- wyrażania zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka,

- wyrażenia zgody na wyrobienie paszportu,

- wyboru sposobu leczenia poza przypadkami nagłymi,

- prawo wglądu w dokumentację medyczną i szkolną dziecka.

 

Zakres tych praw i obowiązków dokładnie określa sąd. Rodzic ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może mieć np. prawo do decydowania o sprawach dotyczących przyszłości dziecka: wyboru szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca spędzenia wakacji, wydaniu paszportu dla dziecka. Może mieć też prawo decydowania o sprawach dotyczących życia codziennego dziecka np. na jakie zajęcia pozaszkolne dziecko będzie uczęszczało, sposób leczenia i wyboru lekarza zajmującego się dzieckiem wraz z prawem wglądu w dokumentację medyczną.

 

W przypadku, kiedy przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zagrodzenie dla dobra dziecka, sąd ma możliwość wydania odpowiednich zarządzeń, na podstawie których:

- rodzice zostają zobligowani do określonego postępowania,

- skierować rodziców na odpowiednią terapię,

- określa się czynności, jakie rodzice mogą podejmować, a jakie wymagają zgody sądu,

- ustanowią się kuratora, który będzie nadzorował rodzinę,

- powierza się zarząd majątkiem dziecka ustanowionemu kuratorowi, 

- zarządza umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Organem, który orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, jest sąd przed którym toczy się sprawa o rozwód lub separację. W innych przypadkach orzeczenie takie może także wydać sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.