Rozwody i prawo rodzinne

BLOG PRAWNICZY POD REDAKCJĄ logo

 1. W polskim prawie istnieją różnice pomiędzy rozwodem, a separacją. Najważniejsza z nich polega na tym, iż w przypadku rozwodu Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa, przy czym separacja powoduje wyłącznie jego „zawieszenie”. 


  1. Kiedy rozwód, a kiedy separacja

  Na samym początku należy zwrócić uwagę, iż przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Natomiast w przypadku separacji wystarczające jest wykazanie, iż rozkład pożycia małżonków jest zupełny. Tym samym sądowe uzyskanie separacji jest znacznie prostsze,
  niż uzyskanie rozwodu. Przede wszystkim w tym przypadku do separacji nie jest potrzeby tak długi okres ustania np. więzi fizycznej, jak to ma miejsce przy rozwodzie. Z praktyki orzekania rozwodów i separacji przed Sądami podkarpackimi wynika, że separację można otrzymać, kiedy więzi małżeńskie ustały nawet 2-3 miesiące wstecz, zaś przy rozwodzie stan ten musi nabrać wymiaru trwałości, czyli w praktyce minimum po 6 miesiącach np. od wyprowadzki jednego z małżonków.

  1. Obowiązek udzielania pomocy małżonkowi

  W przypadku separacji małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy, o ile wymagają tego „względy słuszności”. Dotyczy to zarówno pomocy materialnej, jak i wsparcia psychicznego.
  W przypadku rozwodu nie istnieje tego typu obowiązek. 


  1. Alimenty przy rozwodzie, a alimenty przy separacji

  Temat ten jest bardzo obszerny, w tym miejscu można wskazać na jedną z różnic, mianowicie w przypadku rozwodu, obowiązek alimentacyjny względem małżonka jest ograniczony do lat pięciu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności termin ten zostanie przedłużony. W przypadku separacji nie ma określonego czasu, kiedy kończy się obowiązek alimentacyjny. 

  1. Koszty postępowania

  W przypadku separacji, jak i rozwodu należy liczyć się z kosztami, które w znacznej części wynikają
  z konieczności uiszczenia opłaty sądowej, która w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków wynosi 100 zł, a w pozostałych przypadkach 600 zł. W przypadku rozwodu opłata sądowa zawsze wynosi 600 zł.


  1. Separacja a nowy związek

  W przypadku separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć nowych związków małżeńskich, bowiem dopuściliby się przestępstwa bigamii. W przypadku rozwodu zawarcie kolejnego małżeństwa jest oczywiście możliwe. Jeżeli małżonek będący w separacji wejdzie w nowy nawet nieformalny związek, to taki stan może stanowić przesłankę, do późniejszego orzeczenia rozwodu z jego winy, gdyż przy separacji obowiązek wierności małżeńskiej nie wygasa.


  1. Zmiana nazwiska

  Zmiana nazwiska (powrót do poprzedniego nazwiska) jest możliwy tylko w przypadku rozwodu.
  Przy separacji nie ma takiej możliwości. 

  1. Zniesienie separacji

  Rozwód ma skutki nieodwracalne i małżeństwo przestaje istnieć, by ponownie sformalizować związek konieczne byłoby zawarcie małżeństwa. Natomiast separację można znieść na zgodne żądanie małżonków. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.

  Zgodnie z polskimi przepisami orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej, co oznacza, że jeśli jakaś różnica nie jest wyraźnie wymieniona w przepisach, to wówczas należy przyjąć, że skutek separacji jest taki sam jak rozwodu. 

   

You have no rights to post comments

RESLEGAL Rozwody Rzeszów ul. Grunwaldzka 22/3, 35 – 068 Rzeszów
Tel. 733 313 143, e-mail: kancelaria@reslegal.pl

Kancelaria oraz autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani zamieszczonych na nim wpisów w zakresie, w jakim osoby trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody (w tym majątkowej i niemajątkowej), w związku z podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych w związku z treściami zamieszczonymi na blogu. Podkreślamy, że treści zamieszczone na blogu nie są poradami ani opiniami prawnymi i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w określonych konkretnych sytuacjach. Wpisy na blogu stanowią wyłącznie wyraz poglądów Kancelarii lub poszczególnych autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii na jakikolwiek poruszany temat. Treści umieszczone na blogu nie są także informacjami na temat obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być tak traktowane. Ze względu na powyższe Kancelaria zastrzega sobie uprawnienie do zmiany przedstawionych stanowisk oraz zamieszczonych tekstów, w każdym czasie i z każdej dowolnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub stanowiska doktryny lub orzecznictwa.